Tuesday, December 27, 2005

مساوی و انواع آن

بازیهاهمیشه با کیش مات به آخر نمی رسند:

کیش مات در صفحه به ندرت اتفاق می افتد. بسیاری از استادان شطرنج پیش از مات شدن خود تسلیم می شوند . آنها وقتی می بینند امیدی برای ادامه دادن وجود ندارد امتیاز را به حریف واگذار می کنند. در مسابقات برای هر بازی به برنده یک امتیاز تعلق می گیرد و به شکل 0-1 با برد سفید و 1-0 با برد سیاه نمایش داده می شود. بازیکن مبتدی معمولا با دیدن پوزیسیونها یی که استادان تسلیم شده اند گیج می شود و دلیل آن را در نمی یابد. در ک این پوزیسیونها و یافتن دلیل تسلیم شدن اساتید می تواند نکاتی بسیار آموزنده برای شطرنج آموزان به ارمغان آورد.البته لازم به ذکر است که حتی گاهی اساتید هم اشتباه کرده و بدلیل تحلیل نادرست پوزیسیون تسلیم می شوند که این گونه موارد به ندرت اتفاق می افتد. اما بررسی این پوزیسیونها بسیار آموزنده و جالب است!!!

مساوی و انواع آن :
گاهی بازیها به مساوی ختم می شوند. اما مساوی چیست؟مساوی هنگامی رخ می دهد که هیچ کدام از بازیکنان بازی را نبرده است. در مسابقات نتیجه مساوی به صورت
ثبت می شود.6 مورد اصلی تساوی به قرار زیر است:(½-1/2)
تساوی توافقی : رایج ترین نوع تساوی میان بازیکنان.در هر زمانی از بازی می -1
توانید به حریفتان پیشنهاد بدهید.آداب معاشرت را در نظر داشته باشید و در کرکتهای متوالی پیشنهاد تساوی ندهید که رفتاری بی ادبانه است!دقت کنید که درست پیشنهاد تساوی بدهیدابتدا حرکت خود را در صفحه انجام دهید .سپس پیشنهاد خود را مطرح کنید(مثلا می توانید از عبارت رایج"پیشنهاد تساوی می دهم"استفاده کنید)و تنهادر این موقع و نه پیش از این شاسی ساعت را فشاردهید(با فرض اینکه با ساعت بازی می کنید) به خاطر داشته باشید که پیشنهاد تساوی بدون انجام حرکت یک پیشنهاد قانونی نیست و می تواند رد شود.
پات:در شطرنج هر بازیکن در نوبت خود باید حرکت کند.اگر بازیکنی که نوبت -2
حرکت با اوست هیچ حرکت قانونی نداشته باشد(و البته کیش هم نباشد)بازی مساوی و یا به عبارت بهتر پات می شود بعضی پاتها مانند پات شاه و یک پیاده در مقابل شاه از جمله پاتهای رایج و معروفند . پاتهای پیچیده زیادی هم وجود دارند که مطالعه آنها خالی از لطف نیست.
کیش دائم : مساوی به علت کیش دائم زمانی رخ می دهد که یک بازیکن ،معمولا -3
با وزیر خود،بتواند بدون در نظر گرفتن خانه ای که شاه حریف برای رفع کیش بر می گزیند به کیش دادن خود ادامه دهد و راه گریزی از این کیشها وجود نداشته باشد.
تکرار پوزیسیون : اگر یک وضعیت در یک بازی سه بار عینا تکرار شود و در -4

هرسه بار نوبت حرکت یکسان باشد شما یا حریفتان(آنکه نوبت حرکت با اوست) می تواند ادعای تساوی کند. اینگونه تساویها در آخربازی هایی که بازیکنان زیاد به یکدیگر کیش می دهند به راحتی می تواند رخ دهد.برای چنین ادعایی شما نیاز به برگه ثبت دقیق و واضح دارید تا ادعای خود را به داور ثابت کنید.جالب است بدانید که در یک بازی میان فیشر و اسپاسکی فیشر به غلط ادعای تساوی می کند و اسپاسکی هم که فکر نمی کرده ادعای تساوی فیشر نادرست باشد بدون بررسی تساوی را می پذیرد!
فقدان مهره کافی یا مناسب برای مات کردن(فقدان مهره مات کننده): اگر هیچ کدام -5
از دو بازیکن مهره لازم برای مات کردم حریف را نداشته باشند، هر کدام از آنها می توانند ادعای تساوی کنند.به عنوان مثال فرض کنید که هر کدام شاه و یک فیل دارند.اگر وضعیت را در صفحه پیاده کرده و سعی در مات کردن کنید خواهید دید که هیچ راه "اجباری" برای مات کردن وجود ندارد.در صورتیکه با شاه،فیل و اسب در مقابل شاه می توان بازی را به مات اجباری رساند.(هر جند که کار ساده ای نیست)اما هیچ راه اجباری برای مات کردن شاه حریف با شاه و دو اسب وجود ندارد.(هر چند صحنه مات را می توان بر روی صفحه چید.)
قانون 50 حرکت :اگر بعد از 50 حرکت متوالی هیچ پیادهای رانده و یا گرفته -6
نشده باشد . هر کدام از طرفین می توانند با استناد به قانون 50 حرکت ادعای تساوی کنند. مسلما برای اثبات چنین ادعایی همانند ادعای تکرار پوزیسیون نیاز به برگه ثبت دقیق و صحیح دارید.

No comments: