Monday, January 16, 2006

شاهرخ

ابن عربشاه تاریخ نویس مخصوص امیر تیمورمغول در شرح زندگانیش به مناسبتهای گوناگون به شطرنج اشاره می کند. و از ان جمله است :

امیر تیمور دستور داه بود در ساحل رودخانهء جیحون شهری بنا کنند . بر حسب اتفاق، یکی از روزها هنگامی که به شطرنج مشغول بوده و به حریف خویش با اسب کیش شاه و رخ داده ، و او را وادار به تسلیم کرده بوده، دو قاصد وارد می شوند، یکی مژده تولد نوزادی پسر و دیگری خبرکامل شدن ساختمان شهر را می آورد. تیمور بی درنگ دستور می دهد، فرزندش و شهر مزبور را شاهرخ نامگذاری کنند.


کتاب سیر شطرنج ایران در جهان ، نویسنده : عبدالحسین نوابی *

No comments: