Sunday, January 28, 2007

داوری از نگاه گورت گیسن

زنگ موبایل داور

توماس لوتر از آلمان : در جریان یک مسابقه تیمی صدای زنگ موبایل در سالن حواسم را پرت کرد و در کمال ناباوری متوجه شدم زنگ موبایل داور بوده است . مقررات فیده در چنین مواردی چه می گوید . با تشکر

گورت گیسن : اتفاقا هریشیکش سالوکار از هند نیز همین سوال را پرسیده است . جریمه ای برای داوران وجود ندارد. هر چند به گمان من چنین اتفاقی تنها یکبار ممکن است در طول دوران حرفه ای یک داور روی دهد. به تازگی یکی از داوران تعریف می کرد که چطور با صدای زنگ موبایلش بلافاصله پس از اینکه در سالن اعلام می کند موبایل ها باید خاموش باشند، شرمنده شده است
http://www.chesscafe.com/geurt/geurt.htm

بند ب 2-12از کتابچه قوانین فیده
همراه آوردن موبایل یا هر وسیله ارتباط الکترونیک دیگری به محوطه بازی به جز تجهیزات داوران ، اکیدا ممنوع می باشد . اگر موبایل بازیکنی حین بازی در محوطه بازی ها زنگ بزند بازیکن خاطی باخت فنی خواهد خورد و امتیاز حریفش را داور تعیین خواهد کرد

از جریمه تماشاچی ، مربی یا کاپیتان نیز در مورد مشابه صحبتی آورده نشده

No comments: