Thursday, February 15, 2007

در 23 کشور دنیا شطرنج ورزش محسوب نمی شود !

در ایران رسما شطرنج جزو رشته های ورزشی محسوب می شود اما بسیاری آن را رشته ورزشی نمی دانند.

فیده به تازگی نتایج آمارگیری خود از فدراسیونهای عضو را بدین گوته اعلام کرده است. از فدراسیونهای عضو خواسته شد تا به این سوال پاسخ گویند که آیا شطرنج در کشور آنها رسما جزو ورزش هاست . از میان 120 کشوری که تا کنون به این سوال پاسخ گفته اند 97 کشور پاسخ مثبت و 23 کشور پاسخ منفی داده اند . 39 کشوردیگر هنوز به این سوال جوابی نداده اند.

No comments: