Friday, November 11, 2005

مقدمه ای بر ساختار پیاده ای:

پیاده ها بر خلاف دیگر مهره ها فقط می توانند در یک جهت حرکت کنند, رو به سمت جلوبدون امکان بازگشت به عقب. پیاده کم ارزش( پیاده نظام شطرنج)با رسیدن به عرض آخر می تواند به هر مهره ای (معمولا وزیر به عنوان قویترین مهره)تبدیل شود و شما می توانید همزمان در صفحه دو یا چند وزیر داشته باشید, هر چند به ندرت به بیش از دو وزیر به طور همزمان در بازی اتفاق می افتد.اگر بخت با شما یار بود تا وزیر دومی را به بازی بیاورید, می توانید ان را از صفحه مهره های دیگر قرض گرفته و یا یکی از رخ های خارج از صفحه را به صورت وارونه جای آن قرار دهید.شطرنجبازان می دانند که رخ وارونه در صفحه به منزله وزیر دوم است.
پیاده ها با حر کت خود به سمت جلو ,قطرها را برای حرکت فیل ها باز می کنند,از مهره های خودی دفاع می کنندو اغلب حمله را رهبری می کنند.پیاده ها می توانند با سرسختی به جناح شاه حریف نفوذ کنند, در عین حال به راحتی می توانند در حملات نا موفق به نقاط ضعف تبدیل شده و اهداف سهل الوصولی را برای حریف شده و سرنوشت بدی را رقم زنند.
در دیاگرام زیر پیاده های سفید در وضعیت اولیه قرار داشته و موقعیت مناسبی دارند . در این حالت هیچ ضعف پیاده ای وجود ندارد در مقابل تمام پیاده های سیاه تنها(جدا مانده) و وضعیف هستند.
در وضعیت حاضر و بدون زد و خورد هیچکدام ازپیاده های سیاه امکان پشتیبانی از یکدیگر را ندارند. همواره سعی کنید در بازی پیاده هایتان را به هم متصل نگهدارید. نقش پیاده ها در بازی مانند فنداسیون در بنای خانه شماست و هر شکاف یا سوراخی در آن می تواند در نهایت نتایج غم انگیزی برای کل خانه به بار آورد.
قانون کلی:تا حد امکان از دو پشته (دوبل یا مضاعف)کردن پیاده های خود دوری کنید.
پیاده هایی را که در یک ستون ,پشت سر هم قرار می گیرند,پیاده های دوبل یا دوپشته می خوانیم. معمولا پیاده های دوپشته بعد از زد و خوردهایی (تعویض) ایجاد می شوند که امکان پس گرفتن تنها با پیاده وجود داشته است. درتعویض ها سعی کنید با مهره ای غیر از پیاده ,مهره حریف را بزنید و بدین ترتیب از دوبل شدن پیاده های خود دوری کنید.به خاطر داشته باشید که این قانون کلی بوده و استثنائاتی دارد.
در دیاگرام زیر سیاه دو جفت پیاده دوپشته دارد استراتژی سفید کاملا روشن است. نخست سفید باید رخ های خود را در ستون cدو پشته کند. سیاه در پاسخ به جای طرحی برای حمله به پیاده های سفید مجبور است رخ های خود را برای دفاع از پیاده های ستون c به کار گیرد.
حمله سریع و بیدرنگ به نقطه ضعفهای این چنینی ارزش چندانی ندارد.اما اگر برد خود را مسلم می بینیدبلا فاصله به پیاده حمله کنید. اما این نکنه را در خاطر داشته باشید که ضعفهایی نظیر پیاده های دوپشته از نوع ضعفهای ساختاری بوده که معمولا از بین نرفته و در طول بازی باقی می ماند. در بیشتر موارد زمان مناسب برای گرفتن پیاده دوپشته پس از گسترش کامل مهره های خودی است.

No comments: